محورها و زمینه‌های کنفرانس:

نانو شیمی فیزیک

 

بیوشیمی فیزیک

 

ترمودینامیک کلاسیک

 

مکانیک آماری

 

شیمی کوانتومی و طیف‌سنجی

 

الکتروشیمی

 

سینتیک شیمیایی

 

شیمی سطح و حالت جامد

 

شیمی فیزیک کاربردی

 

شیمی محاسباتی