هیات اجرائی کمیته علمی هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

آقای دکتر مقاری

آقای دکتر به نژاد

آقای دکتر جلیلی

آقای دکتر شایسته

آقای باقری

خانم رستمیان

خانم امیری

خانم دکتر ستاره

خانم جمالی

خانم رضائی

خانم موسوی

خانم دکتر اخوان

آقای نعمتی