اعضای کمیته علمی هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

آقای دکتر مقاری (دبیر علمی هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک)

آقای دکتر به نژاد (دبیر اجرائی هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک)

آقای دکتر جلیلی

آقای دکتر جعفریان

آقای دکتر مهجانی

آقای دکتر شایسته

خانم دکتر فروتن

آقای دکتر اسلامپور

آقای دکتر پارسافر

آقای دکتر شهبازیان

آقای دکتر کریمی جعفری

آقای دکتر اخوان

آقای دکتر وفائی

آقای دکتر غریبی

خانم دکتر جمشیدی

آقای دکتر پاکیاری

خانم دکتر مهاجری

آقای دکتر موسوی پور

آقای دکتر ابراهیمی

آقای دکتر میرزائی

آقای دکتر قطعی

آقای دکتر سبزیان

آقای دکتر تبریزچی

آقای دکتر نجفی

آقای دکتر بردبار

آقای دکتر موسوی موحدی

آقای دکتر صبوری

خانم دکتر گوهرشادی

آقای دکتر زعفرانی

آقای دکتر ایلوخانی

آقای دکتر عزیزیان

آقای دکتر رفعتی

آقای دکتر یگانگی

آقای دکتر رستمی

آقای دکتر قنادزاده

خانم دکتر دهستانی

آقای دکتر نوری زاده

آقای دکتر اسلامی

آقای دکتر رضوی

آقای دکتر سلیمان نژاد

آقای دکتر زمانیان

آقای دکتر صادقی

آقای دکتر مولائی