# نوع خدمات عنوان هزینه جدید
1 هتل اقامت در هتل ارم برای 1 همراه (به غیر از شرکت‌کننده) 2,100,000 ویرایش
2 هتل اقامت در هتل ارم برای 2 همراه (به غیر از شرکت‌کننده) 4,200,000 ویرایش
3 هتل اقامت در هتل ارم برای 3 همراه (به غیر از شرکت‌کننده) 6,300,000 ویرایش
4 هتل اقامت در هتل ارم برای 4 همراه (به غیر از شرکت‌کننده) 8,400,000 ویرایش
5 هتل اقامت در هتل شایگان برای 1 همراه (به غیر از شرکت‌کننده) 3,300,000 ویرایش
6 هتل اقامت در هتل شایگان برای 2 همراه (به غیر از شرکت‌کننده) 6,600,000 ویرایش
7 هتل اقامت در هتل شایگان برای 3 همراه (به غیر از شرکت‌کننده) 9,900,000 ویرایش
8 هتل اقامت در هتل شایگان برای 4 همراه (به غیر از شرکت‌کننده) 13,200,000 ویرایش
9 هتل اقامت در هتل شایگان برای شرکت‌کننده 3,000,000 ویرایش
10 هتل اقامت هتل ارم برای شرکت‌کننده 1,800,000 ویرایش

وب سایت هتل شایگان کیش: www.shayganhotel.com

وب سایت هتل ارم کیش: www.kisheramhotel.com/FA

مهلت پرداخت هزینه هتل تا 30 دیماه می باشد.